STORITVE

POMOČ PRI
PRIDOBIVANJU POVRATNIH
IN NEPROVRATNIH SREDSTEV
(krediti, subvencije)
IZDELAVA FEASABILITY
ŠTUDIJ (študija izvedljivosti),
POSLOVNIH NAČRTOV IN
INVESTICIJSKIH PROGRAMOV
CBA
COST-BENEFIT ANALYSIS
(analiza stroškov in koristi)
POMOČ
PODJETJEM V KRIZI
M&A
STORITVE

Svojim naročnikom nudimo celovito podporo pri pridobivanju nepovratnih in/ali povratnih sredstev. Ta zajema:

 • Spremljanje in iskanje javnih razpisov, ki nudijo nepovratne in/ali povratne finančne pomoči
 • Pomoč pri oblikovanju ideje oz. projekta
 • Priprava potrebne dokumentacije za prijavo na razpise (poslovni načrt, investicijski program, razpisna dokumentacija)
 • Usmerjanje pri zbiranju potrebne dokumentacije (obveznih prilog)
 • Sodelovanje z inštitucijami, ki nudijo finančne vire (npr. predstavitev projekta na banki)
 • Podpora v času izvajanja projekta (projektno vodenje)
 • Priprava zahtevkov za izplačila ter poročil o izvajanju in zaključku projekta

V podjetju izdelujemo vse vrste poslovne in investicijske dokumentacije tako za projekte javnega kot zasebnega sektorja:

 • poslovne načrte
 • trženjske strategije
 • feasibility študije (študije izvedljivosti)
 • investicijske dokumente (Predinvesticijska zasnova – PZ, Dokument identifikacije investicijskega programa – DIIP in Investicijski program- IP)

Investicijsko dokumentacijo izdelamo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in v skladu z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020.

Izdelujemo CBA analize oz. analize stroškov in koristi. Analiza predstavlja osnovo za ocenjevanje upravičenosti in smiselnosti projektov.

CBA analizo izdelamo v skladu z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020.

CBA analiza zajema:

 • Finančno analizo
 • Ekonomsko analizo
 • Analizo občutljivosti in tveganj

Izdelujemo CBA analize oz. analize stroškov in koristi. Analiza predstavlja osnovo za ocenjevanje upravičenosti in smiselnosti projektov.

CBA analizo izdelamo v skladu z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020.

CBA analiza zajema:

 • Finančno analizo
 • Ekonomsko analizo
 • Analizo občutljivosti in tveganj

V podjetju APR d.o.o. nudimo svetovanje glede primernih ukrepov za izboljšanje tekočega poslovanja, nudimo pa tudi pomoč v postopkih prisilne poravnave. Za postopke poenostavljene prisilne poravnave izdelujemo načrte finančnega prestrukturiranja ter svetujemo pri pogajanjih z upniki.

V podjetju APR d.o.o. svetujemo v postopkih nakupa in prodaje podjetij (M&A). V sklopu teh storitev izvajamo:

 • Identifikacija potencialnih investitorjev
 • Identifikacija potencialnih projektov
 • Izvedba vrednotenja podjetij
 • Izvedba skrbnih pregledov podjetij
 • Pomoč pri pogajanjih

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consectetur libero explicabo tenetur at, fuga voluptatibus numquam, inventore et harum, consequuntur nostrum. Numquam amet, dolore, iusto quibusdam eaque, commodi praesentium vel aut necessitatibus temporibus corrupti dolorem officiis, vitae ex tempore dicta!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolor rerum excepturi in, nemo provident doloribus quos vero, corporis quod quis atque nostrum omnis recusandae quisquam maiores. Deleniti totam possimus eum consectetur fugit doloremque omnis asperiores blanditiis! Quibusdam nemo id a, soluta eveniet nulla assumenda, voluptate amet. Voluptatem, nostrum qui illo porro debitis. Ullam, sequi, dicta.

OPTIMIZIRAJTE SVOJE PODJETJE.

Na poti do vrha, vam bomo stali ob strani.

AKTUALNO

Nepovratna sredstva za vzpostavitev ali nadgradnjo e-poslovanja

Sofinanciranje pilotno demonstracijskih projektov

O NAS

Podjetje APR d.o.o. se že skoraj dve desetletji ukvarja s poslovnim in podjetniškim svetovanjem. V podjetju s fleksibilno timsko organizacijo, domačim in tujim strankam nudimo pomoč pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev iz evropskih razvojnih (krediti, subvencije) iz nacionalnih in evropskih shem ter skladov financiranja oz. pomoči. Izdelujemo poslovne, investicijske in sanacijske načrte in drugo dokumentacijo. Ukvarjamo se z vrednotenjem podjetij ter s svojim znanjem in izkušnjami svetujemo pri nakupu in prodaji podjetij. Izkušnje imamo tudi na področju poslovno-finančnega svetovanja podjetjem v krizi, ekonomskim svetovanjem na področju ekologije (čistilne naprave, obnovljivi viri energije - lesna biomasa, geotermalne vrtine itd.) in svetovanja na področju raziskovalne dejavnosti (reorganizacija raziskovalne dejavnosti v medicini).

V času delovanja, je podjetje APR d.o.o. uspešno zaključilo številne projekte iz različnih področij v okviru katerih je razvilo številne nove produkte, ki jih zahteva trg.

Tako je:

REFERENCE

KONTAKT

Pošljite povpraševanje
Kontaktirajte nas

Nepovratna sredstva za vzpostavitev ali nadgradnjo e-poslovanja

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

 • elektronsko izmenjavo med partnerji
 • digitalizacijo nastopov na sejmih
 • spletne strani za tuje trge
 • spletne trgovine
 • produktno-prodajne videe
 • krepitev kompetenc - usposabljanja

Upravičenci do podpore so mala in srednje velika podjetja (MSP), ki zaposlujejo vsaj 2 osebi in bile so ustanovljene vsaj 2 leti pred oddajo vloge.

Višina sofinanciranja znaša do 70 %. Minimalna višina subvencije znaša 5.000,00 EUR, maksimalna pa 30.000,00 EUR.

Roki za oddajo vlog so 5.11.2018, 1.10.2019, 1.10.2020 in 1.10.2021.

Več informacij najdete na:
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022

Vaša vprašanja ali povpraševanje nam lahko pošljete na info@apr.si ali nas pokličete na telefonsko številko 0590 80 971.

Sofinanciranje pilotno demonstracijskih projektov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja pilotno demonstracijskih projektov (PD projektov konzorcijev), katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. 

Upravičenci do podpore so podjetja, vključno s start up in socialnimi podjetji ter pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije.

Prijavitelji in konzorcijski partnerji morajo imeti vsaj 3 zaposlene na dan 31.12.2017 ter biti ustanovljeni vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge. Prijavitelj mora imeti v zadnjem finančnem letu vsaj 1 mio EUR prihodkov.

Do sofinanciranja je upravičen:

 • razvoj pilota - 1. sklop
 • postavitev ter testiranje demonstracije - 2. sklop

V sklopu razvoja projekta so upravičeni stroški razvojnikov, strokovnih in tehničnih sodelavcev, stroški zunanjih izvajalcev ter posredni stroški. V sklopu postavitve ter testiranja demonstracije so upravičeni stroški opredmetenih (oprema in stroji) in neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški montaže, transporta in zagona opreme, stroški plač novo zaposlenih na projektu ter posredni stroški.

Višina sofinanciranja znaša od 10 % do 45 %. Minimalna višina subvencije je 1 mio EUR, maksimalna pa 5 mio EUR.

Rok za prijavo je 20.11.2018.

Več informacij najdete na http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1158

Vaša vprašanja ali povpraševanje nam lahko pošljete na info@apr.si ali nas pokličete na telefonsko številko 0590 80 971.