STORITVE

POMOČ PRI
PRIDOBIVANJU POVRATNIH
IN NEPROVRATNIH SREDSTEV
(krediti, subvencije)
IZDELAVA FEASABILITY
ŠTUDIJ (študija izvedljivosti),
POSLOVNIH NAČRTOV IN
INVESTICIJSKIH PROGRAMOV
CBA
COST-BENEFIT ANALYSIS
(analiza stroškov in koristi)
POMOČ
PODJETJEM V KRIZI
M&A
STORITVE

Svojim naročnikom nudimo celovito podporo pri pridobivanju nepovratnih in/ali povratnih sredstev. Ta zajema:

 • Spremljanje in iskanje javnih razpisov, ki nudijo nepovratne in/ali povratne finančne pomoči
 • Pomoč pri oblikovanju ideje oz. projekta
 • Priprava potrebne dokumentacije za prijavo na razpise (poslovni načrt, investicijski program, razpisna dokumentacija)
 • Usmerjanje pri zbiranju potrebne dokumentacije (obveznih prilog)
 • Sodelovanje z inštitucijami, ki nudijo finančne vire (npr. predstavitev projekta na banki)
 • Podpora v času izvajanja projekta (projektno vodenje)
 • Priprava zahtevkov za izplačila ter poročil o izvajanju in zaključku projekta

V podjetju izdelujemo vse vrste poslovne in investicijske dokumentacije tako za projekte javnega kot zasebnega sektorja:

 • poslovne načrte
 • trženjske strategije
 • feasibility študije (študije izvedljivosti)
 • investicijske dokumente (Predinvesticijska zasnova – PZ, Dokument identifikacije investicijskega programa – DIIP in Investicijski program- IP)

Investicijsko dokumentacijo izdelamo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in v skladu z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020.

Izdelujemo CBA analize oz. analize stroškov in koristi. Analiza predstavlja osnovo za ocenjevanje upravičenosti in smiselnosti projektov.

CBA analizo izdelamo v skladu z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020.

CBA analiza zajema:

 • Finančno analizo
 • Ekonomsko analizo
 • Analizo občutljivosti in tveganj

Izdelujemo CBA analize oz. analize stroškov in koristi. Analiza predstavlja osnovo za ocenjevanje upravičenosti in smiselnosti projektov.

CBA analizo izdelamo v skladu z Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020.

CBA analiza zajema:

 • Finančno analizo
 • Ekonomsko analizo
 • Analizo občutljivosti in tveganj

V podjetju APR d.o.o. nudimo svetovanje glede primernih ukrepov za izboljšanje tekočega poslovanja, nudimo pa tudi pomoč v postopkih prisilne poravnave. Za postopke poenostavljene prisilne poravnave izdelujemo načrte finančnega prestrukturiranja ter svetujemo pri pogajanjih z upniki.

V podjetju APR d.o.o. svetujemo v postopkih nakupa in prodaje podjetij (M&A). V sklopu teh storitev izvajamo:

 • Identifikacija potencialnih investitorjev
 • Identifikacija potencialnih projektov
 • Izvedba vrednotenja podjetij
 • Izvedba skrbnih pregledov podjetij
 • Pomoč pri pogajanjih

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consectetur libero explicabo tenetur at, fuga voluptatibus numquam, inventore et harum, consequuntur nostrum. Numquam amet, dolore, iusto quibusdam eaque, commodi praesentium vel aut necessitatibus temporibus corrupti dolorem officiis, vitae ex tempore dicta!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolor rerum excepturi in, nemo provident doloribus quos vero, corporis quod quis atque nostrum omnis recusandae quisquam maiores. Deleniti totam possimus eum consectetur fugit doloremque omnis asperiores blanditiis! Quibusdam nemo id a, soluta eveniet nulla assumenda, voluptate amet. Voluptatem, nostrum qui illo porro debitis. Ullam, sequi, dicta.

OPTIMIZIRAJTE SVOJE PODJETJE.

Na poti do vrha, vam bomo stali ob strani.

AKTUALNO

Nepovratna sredstva za naložbe v lesarstvu

Sofinanciranje novih naložb v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

O NAS

Podjetje APR d.o.o. se že skoraj dve desetletji ukvarja s poslovnim in podjetniškim svetovanjem. V podjetju s fleksibilno timsko organizacijo, domačim in tujim strankam nudimo pomoč pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev iz evropskih razvojnih (krediti, subvencije) iz nacionalnih in evropskih shem ter skladov financiranja oz. pomoči. Izdelujemo poslovne, investicijske in sanacijske načrte in drugo dokumentacijo. Ukvarjamo se z vrednotenjem podjetij ter s svojim znanjem in izkušnjami svetujemo pri nakupu in prodaji podjetij. Izkušnje imamo tudi na področju poslovno-finančnega svetovanja podjetjem v krizi, ekonomskim svetovanjem na področju ekologije (čistilne naprave, obnovljivi viri energije - lesna biomasa, geotermalne vrtine itd.) in svetovanja na področju raziskovalne dejavnosti (reorganizacija raziskovalne dejavnosti v medicini).

V času delovanja, je podjetje APR d.o.o. uspešno zaključilo številne projekte iz različnih področij v okviru katerih je razvilo številne nove produkte, ki jih zahteva trg.

Tako je:

REFERENCE

KONTAKT

Pošljite povpraševanje
Kontaktirajte nas

Nepovratna sredstva za naložbe v lesarstvu

Nepovratna sredstva so namenjena naložbam, katerih rezultat bo nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Upravičenci do podpore so mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ustanovljena pred 1.1.2016, ki imajo registrirano dejavnost v oddelku C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ter oddelku C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 - Prizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški so:

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (oprema, stroji, proizvodne zgradbe)

- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (licence, patenti itd)

- stroški plač novo zaposlenih

Višina sofinanciranja znaša 35 % za srednje velika podjetja in 45 % za mala podjetja iz V regije oz. 20 % za srednje velika podjetja in 30 % za mala podjetja iz Z regije. Minimalna višina subvencije znaša 50.000 EUR, maksimalna pa 500.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 20.2.2019.

Več informacij najdete na:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164

Vaša vprašanja ali povpraševanje nam lahko pošljete na info@apr.si ali nas pokličete na telefonsko številko 0590 80 971.

Sofinanciranje novih naložb v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero za naložbe v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije.


Upravičenci do podpore so podjetja vseh velikosti.


Do sofinanciranja so upravičeni naslednji ukrepi:

- A - toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu

- B - toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom

- C - toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh

- D - zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni

- E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe

- F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe

- G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja

- H - vgradnja sprejemnikov sončne energije

- I - vgranja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah

- J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razstvetljave

- K - optimizacija sistema ogrevanja

- L - naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo

- M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe

- N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav

- O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov

- P- uvedba sistema upravljanja z energijo

- R - ukrep energijske učinkotiitosti v poslovnem procesu

- S - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote


Oblika podpore:

- nepovratna sredstva v višini do 20 % upravičenih stroškov oz. do 200.000 € in/ali

- brezobrestni kredit (3 mesečni Euribor + 0,00 %)


Več informacij najdete na https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=33

Vaša vprašanja ali povpraševanje nam lahko pošljete na info@apr.si ali nas pokličete na telefonsko številko 0590 80 971.